นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday191
mod_vvisit_counterYesterday99
mod_vvisit_counterThis week290
mod_vvisit_counterLast week987
mod_vvisit_counterThis month3104
mod_vvisit_counterLast month4228
mod_vvisit_counterAll days218850

 

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลเชียงยืน มีพื้นที่ทั้งหมด 2.258  ตร.กม. ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ  55  กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตปกครอง  5   หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  3,4,5,18  และหมู่ที่  19  บ้านเชียงยืน  ตำบลเชียงยืน  โดยได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2542  และมีอาณาเขตดังนี้

        ด้านทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงสายจังหวัดขอนแก่น–ยางตลาด    ตรงกม. 28  ตามแนวเส้นตั้งฉาก 600เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดสายขอนแก่น  - ยางตลาด กม. 29.650  ตามแนวเส้นตั้งฉาก  600  เมตร

        จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดสายขอนแก่น – ยางตลาด  ตรง  กม.30  ตามแนวเส้นตั้งฉาก  600  เมตร

        ด้านทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงสายจังหวัดขอนแก่น – ยางตลาด  ตรง กม.30   ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงสายขอนแก่น – ยางตลาด  ตรง กม.28  ระยะ  650  เมตร

        ด้านทิศใต้  จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  5  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดสายขอนแก่น – ยางตลาด  ตรง  กม.28  ตามแนวเส้นตั้งฉาก                      750  เมตร 

        ด้านทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 5เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบหลักเขตที่  1

 

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงยืน  ตั้งอยู่บนเนินสูงมีความลาดชันไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือและทิศใต้เป็นที่ราบมีหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่สี่มุมเมือง  โดยมีประชาชนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น    เพราะเป็นศูนย์กลางของตัวเมืองและเป็นย่านของการค้าขาย   ซึ่งมีเส้นทางเข้าสู่เทศบาลรวม  4  เส้นทาง  ดังนี้

 

ทางหลวงแผ่นดิน  สาย  209

-  ด้านทิศตะวันออก     จากอำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

-  ด้านทิศตะวันตก       จากจังหวัดขอนแก่น

ทางหลวงแผ่นดิน  สาย  2237

-  ด้านทิศเหนือ                           จากอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

ทางหลวงแผ่นดิน  สาย  2188

-  ด้านทิศใต้                               จากอำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะสภาพของภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเชียงยืน  เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน  (TROPICAL  MONSOON  CLIMATE)  โดยแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  ดังนี้

1.        ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึงเดือน  พฤษภาคม

2.        ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน  ตุลาคม

3.        ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  27.1  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ  35.7  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม  ประมาณ  16.0  องศาเซลเซียส                    ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  1,200  มิลลิเมตร  ฝนตกหนักช่วง เดือน  สิงหาคม  ถึงเดือนกันยายน  ของทุกปี

 

สภาพเศรษฐกิจ

                เทศบาลตำบลเชียงยืน  เป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือ  การทำนาเป็นหลัก  โดยอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งมักจะประสบปัญหาความแห้งแล้งอยู่เสมอ  จึงทำให้ประชาชนหันมายึดอาชีพค้าขายเป็นอาชีพรอง  โดยเป็นศูนย์กลางด้านการพาณิชยกรรมและการบริการให้ชุมชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าขายในครัวเรือนของตนและมีการค้าขายโดยเช่าอาคารพาณิชย์ของกรมธนารักษ์เป็นบางส่วนนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมแต่เป็นเพียงขนาดเล็กหรือขนาดย่อมเท่านั้น  เช่น  อู่ซ่อมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  โรงกลึง  โรงพิมพ์  เป็นต้น ทำให้ประชากรมีรายได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

           

สถานประกอบการทางด้านพาณิชย์ภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน  มีดังนี้

1.  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  1  แห่ง

2.  ธนาคาร  3  แห่ง  ได้แก่

2.1  ธนาคารออมสิน  สาขาเชียงยืน

2.2  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  สาขาเชียงยืน

2.3  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  มหาชน  สาขาเชียงยืน

3.  สหกรณ์  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรอำเภอเชียงยืน

                     4.  บริษัทประกัน 6 แห่ง ได้แก่ ไทยสมุทรประกันภัย ,ไทยประกันชีวิต ,กรุงเทพประกันชีวิต , สัมพันธ์ประกันภัย , ลิเบอร์ตี้ประกันภัย และ CGUประกันภัย

5.  ตลาดสด  2  แห่ง  ร้านขายของชำต่าง ๆ  36  แห่ง  ร้านเสื้อผ้า  8  แห่ง

6.  ร้านอาหาร  8   แห่ง  จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า  วิทยุโทรทัศน์  10  แห่ง

7.  อู่ซ่อมรถยนต์  4  แห่ง  ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างอื่น ๆ  60  แห่ง

8.  ร้านขายทอง  5  แห่ง ได้แก่  ห้างทองสิริโสภา , ห้างทองคำก้อน , ห้างทองวัฒนา ,     ห้างทองแสงอรุณ และ ห้างทองสมสุวรรณ

 

 

 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                การคมนาคม/ขนส่ง

                การคมนาคมขนส่งของเทศบาลตำบลเชียงยืน  จะใช้การคมนาคมทางถนนเป็นหลักโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย 209 (ขอนแก่น– ยางตลาด) และทางหลวงแผ่นดินสาย 2150 (อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น)  ทางหลวงแผ่นดินสาย  2188  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

                ส่วนการคมนาคมขนส่งภายในเทศบาล  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและมีบางส่วนยังเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ซึ่งทางเทศบาลตำบลเชียงยืนจะได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้การคมนาคมสะดวกมากยิ่งขึ้น

                การบริการ

                ด้านการบริการรถโดยสารในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงมีรถประจำทางสายต่าง  ๆ    ได้แก่  สายกาฬสินธุ์ – ขอนแก่น  ,  สายมหาสารคาม – ขอนแก่น  ,  สายมุกดาหาร – ขอนแก่น , สายนครพนม – ขอนแก่น , สายขอนแก่น –ร้อยเอ็ด , สายเชียงยืน –โกสุมพิสัย , สายเชียงยืน - กระนวน ,  สายขอนแก่น – คำใหญ่  เป็นต้น

การไฟฟ้า

                เทศบาลตำบลเชียงยืน  มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,879  ราย  และทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แล้ว  โดยมีสำนักงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ที่  8  บ้านสร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน  ซึ่งเทศบาลได้ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าตามตรอกซอยและชุมชนต่าง ๆ  รวมทั้งสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล

                การประปา

                ระบบการประปาในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน  ตั้งอยู่หมู่ที่  18   เป็นกิจการที่เทศบาลตำบล              เชียงยืนดำเนินการเอง  โดยอาศัยแหล่งน้ำผิวดินจากหนองสาธารณะ (หนองเทวราช)   ในการผลิตน้ำประปา  เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน  1,664  ครอบครัว  โดยมีปริมาณน้ำที่ผลิตได้  3,000  ลูกบาศก์เมตร/เดือน

                การสื่อสารโทรคมนาคม

                ในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน  มีที่ทำการไปรษณีย์  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  18  ตำบลเชียงยืน  และยังมีองค์การโทรศัพท์ตั้งอยู่ติดกับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    ให้บริการติดตั้งโทรศัพท์ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีระบบโทรศัพท์สาธารณะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตามชุมชนต่าง ๆ  ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านสังคม

                จำนวนประชากร  ในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน  ณ วันที่  1  พฤษภาคม  2554   มีประชากรทั้งสิ้น  5,224  คน  แบ่งเป็น ชาย  2,540  คน  หญิง  2,684  คน  มีความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่ประมาณ  2,313.55  คน/ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,902  ครัวเรือน  โดยสามารถแยกจำนวนประชากรเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

ครอบครัว (หลังคา)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม(คน)

3

4

5

18

19

307

207

554

480

415

441

413

531

630

475

469

389

563

646

562

941

802

1,094

1,276

1,037

รวม

1,963

2,490

2,629

5,119

               

การศึกษา  ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา  5  แห่ง  ประกอบด้วย

1.        โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3     กระทรวงศึกษาธิการ1แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงยืน (เชียงยืนวิทยา) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2.        โรงเรียนเอกชน 2แห่ง  ได้แก่โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล และโรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร

3.        โรงเรียนสงฆ์  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนปริยัติธรรม วัดปัจจิมเชียงยืน   โรงเรียนปริยัติธรรม วัดกลางเชียงยืน

4.        ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเชียงยืน  1  แห่ง

การศาสนา  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม

1.        วัด  ในเขตเทศบาลมีวัดอยู่  2  แห่ง  ได้แก่

1.1   วัดกลางเชียงยืน   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4    มีจำนวนพระสงฆ์  10  รูป  สามเณร  1  รูป

1.2   วัดปัจจิมเชียงยืน  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  3    มีจำนวนพระสงฆ์  12  รูป  สามเณร  9  รูป

ส่วนในด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ได้จัดขึ้นทุกปี  ได้แก่  การทำบุญตักบาตรประเพณีขึ้นบ้านใหม่  งานประเพณีวันสงกรานต์  งานบุญบั้งไฟ  งานแห่เทียนเข้าพรรษา  งานลอยกระทง  งานทำบุญทอดกฐิน งานทำบุญพระเวสสันดรชาดก ฯลฯ  ซึ่งประเพณีเหล่านี้เทศบาลได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเป็นประจำทุกปี  โดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เนื่องจากเป็นงานประเพณีที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม     ดังนั้นเทศบาลจึงเห็นควรอนุรักษ์ไว้

                    2.  คริสตจักร  1  แห่ง

                    3.  ศาลเจ้า  1  แห่ง

การสาธารณสุข

สภาพทั่วไปทางด้านสาธารณสุข  ในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงมีโรงพยาบาลของรัฐ  1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลเชียงยืน  ขนาด  60  เตียง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  1แห่ง  และ  คลินิก  5  แห่ง   ได้แก่  คลินิกหมอวีระยุทธ , คลินิกหมอเกรียงศักดิ์  , คลินิกหมอธนนิตย์ ,  คลินิกหมอสุทธิพงษ์ และคลินิกรวมแพทย์

 

ด้านการเมือง  การบริหาร

เทศบาลตำบลเชียงยืน  มีรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย   ซึ่งเป็นรูปแบบที่กระจายอำนาจให้ส่วนท้องถิ่นบริหารงานของตนเอง  และปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยเทศบาลตำบลเชียงยืน                    มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี  ซึ่งจะครบวาระในวันที่                          10  เมษายน  2557  และสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน  12  คน  มีวาระในการดำรงตำแหน่ง  4  ปี  ซึ่งจะครบวาระในวันที่   22  สิงหาคม  2556  ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเชียงยืนมีหน่วยงานรับผิดชอบ  ดังนี้

Ø  ฝ่ายบริหาร  มีนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  1  คน

Ø  ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล)

Ø  สำนักปลัดเทศบาล   มีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นหัวหน้า  โดยมี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ,บุคลากร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ,เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วย

Ø  ด้านการคลัง  มีนักบริหารงานคลังเป็นหัวหน้า  โดยมีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ,นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการคลัง , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , เจ้าพนักงานพัสดุ  , เจ้าหน้าที่การคลังและเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย

Ø  ด้านช่าง  มีนักบริหารงานช่างเป็นหัวหน้า  โดยมีนายช่างโยธา  , ช่างโยธาและวิศวกรโยธาเป็นผู้ช่วย

Ø  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนักบริหารงานสาธารณสุขเป็นหัวหน้า  โดยพยาบาลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ช่วย

Ø  ด้านการศึกษา  มีนักวิชาการศึกษาเป็นหัวหน้า  โดยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ เป็นผู้ช่วย

Ø  ด้านการประปา  มีเจ้าพนักงานการประปาเป็นหัวหน้า    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็นผู้ช่วย

โครงสร้างอัตรากำลัง

                เทศบาลตำบลเชียงยืน  มีนากเทศมนตรีจำนวน  1  คน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่                      11  เมษายน  2553  โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด  4,053  คน  มีผู้มาใช้สิทธิ  3,027  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.69  บัตรที่เป็นคะแนน  2,958  บัตร   บัตรเสีย  40  บัตร  และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  29  บัตร   และมีสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน  จาก  2  เขตเลือกตั้ง  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งครบทุกคน  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2552 

            อัตรากำลังของเทศบาลตำบลเชียงยืน  ทั้งสิ้น   79   อัตรา  ประกอบด้วย

1)       พนักงานเทศบาล

            -     ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล)       จำนวน    1  อัตรา    

-          สำนักปลัด                                                          จำนวน      10   อัตรา

-          กองคลัง                                                             จำนวน        7   อัตรา

-          กองช่าง                                                             จำนวน        5   อัตรา

-    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                จำนวน    2   อัตรา

                     -    กองการศึกษา                                   จำนวน   2   อัตรา

-          กองการประปา                                    จำนวน        2   อัตรา

            รวม     29  อัตรา  

2)  ลูกจ้างประจำ                 

-          สำนักปลัด                                                          จำนวน      3  อัตรา

-          กองคลัง                                                             จำนวน      1   อัตรา

-          กองช่าง                                                             จำนวน      1   อัตรา

-          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม             จำนวน      3   อัตรา

          รวม      8   อัตรา 

            3)  พนักงานจ้าง

                                3.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ                     

                                                -  สำนักปลัด                                    จำนวน   10  อัตรา

                                                -  กองคลัง                                  จำนวน   2    อัตรา

                                                -  กองช่าง                                                  จำนวน   3   อัตรา

                                                -  กองสาธารณสุขฯ                      จำนวน   5   อัตรา

                                                -  กองการศึกษา                                          จำนวน   5   อัตรา

                                                -  กองการประปา                        จำนวน   3   อัตรา

                                                                                                                 รวม  28  อัตรา

                               

 

3.2  พนักงานจ้างทั่วไป                                             

                                                -  กองคลัง                                  จำนวน  2  อัตรา

                                                -  กองสาธารณสุขฯ                      จำนวน  9  อัตรา

                                                -  กองการศึกษา                                          จำนวน  2  อัตรา

                                                -  กองการประปา                        จำนวน  4  อัตรา

                                                                                   รวม  17  อัตรา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา