นางอาภรณ์  แสงยศ
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday56
mod_vvisit_counterYesterday65
mod_vvisit_counterThis week244
mod_vvisit_counterLast week550
mod_vvisit_counterThis month575
mod_vvisit_counterLast month1903
mod_vvisit_counterAll days163026

 

  Alt  
     
  นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน  
  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน  
  ระดับกลาง)  
 

ฝ่า่ยบริหารงานทั่วไป

 
  Alt  
 

นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป      (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด

 

งานสวัสดิการสังคม

งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่

Alt Alt Alt

นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ่าเอกสันติ  แก้วมูลตรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวิตรี พรสุวโรจน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Alt Alt Alt

นางสาวสุภาภรณ์  นามไพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายนิรันดร์  จ้ำแพงจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววนิชยา  ตุลาเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 

นางสาวจันธิดาภรณ์  ไปดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 
  Alt  
 

นางเยาวมาลย์  ภูหนองโอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
     
 

 

 

งานประชาสัมพันธ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานทะเบียนราษฎร์และบัตร

Alt Alt Alt

นางกรุณา  ทวีสิทธิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววิจิตรา  บุญบุตตะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  อินทร์พรหมมา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

Alt   Alt

นายสุพจน์  อันทะเกด

พนักงานดับเพลิง

นายสิทธิชัย  เหล่าโพธิ์แดง

พนักงานจ้างตามโครงการ

นาวสาวพวงรัตน์  พันเดช

เจ้าพนักงานทะเบียนปฎิบัติงาน

Alt    

  นายยุทธนา  โพธิ์หล้า

 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

  นางจันธิรา  กองผาพา

 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

   
     

งานกฏหมาย

งานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
     

นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ์

นิติกรชำนาญการ

นายพัทยา  จันทะหาร

เจ้าพนักงานเทศกิจปฎิบัติงาน

 
     
 

นายประหยัด แสนคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 
  Alt  
 

นายไพรัตน์  โสโท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 
  Alt  
 

นายฤทธิรงค์  อันทะเกตุ

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

FACEBOOK เทศบาลตำบลเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา