นายชาญวิทย์  พุดบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน

 

คณะผู้บริหาร

   
   

 

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday415
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week646
mod_vvisit_counterLast week1527
mod_vvisit_counterThis month3688
mod_vvisit_counterLast month6935
mod_vvisit_counterAll days383146

 

alt

- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

-ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)

-ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ

-ทะเบียนกลุ่มอาชีพที่ขอจดแจ้งตามกฎหมาย

-ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

-แจ้งข่าวประชาชนเรื่องเบี้ยยังชีพพิการ

-การเปิกโอกาสให้มีส่วนร่วม

-คู่มือการปฏิบัติงานฯ

-คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกองคลัง

-คู่มือปฏิบัติงานการชำระภาษีป้าย

วิธีการใช้งาน E – service (OSS) ของหน่วยงาน

- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567

-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศนโยบายไมรับของขวัญฯ (No Gift Policy) ภาษาไทย

ประจำปีงบประมาณ2567

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ภาษาอังกฤษ

ประจำปีงบประมาณ2567

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

-แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 เทศบัญญัติ2567.xls

- ประกาศการรับยืนยันสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567

- ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและทำหมันสุขนัขและแมว ประจำปี 2566

- ประชาสัมพันธ์ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ถนน หมู่ 5  ถนนหมู่ 18 

- ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

- ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2565

- ร่วมกันประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำประปา

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  Download2

- รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบที่ 2 ประจำปี 2565

- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- เทศบัญญัติ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่2 ประจำปี 2565

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

- รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร

- ปรกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ   ลักษณะป้าย

- ประกาศขยายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตถึงปี2565

- ประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง ครั้งที่ 2/2565   รายงานผลการประชม

- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต2565 กิจกรรม  มาตรการ

- ประกาศผลการสำรวจความพึงพอ ประจำปี 2564

- แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  รายจ่าย65

- ประชุมคณะกรรมการประชาคมเมือง ครั้งที่ 1/2565

- ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

สถิติรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2564 (1.ค.63-31 มี.ค.64)

-  สถิติผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

- สถิติผู้มาเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)

- ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน 2564  

- การประชุมประชาคมเมือง  ประชุม 1/2564

- ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเพื่อและเจ้าหน้าที่
- ประกาศ ประกาศเจ้าหน้าที่เทศบาล
- ประกาศชี้แจงเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
- แนบ-2
- แนบ4
- แจ้ง
- ประกาศเจตจำนงงานโดยสุจริต
- งานสัมมนา
- คู่มือ-ข้อปก
- คู่มือ-สารบัญ
- ข้อปฏิบัติ-61
- ทำตามแผนตามแผน-2561-2563
- คู่มือ-แผนสี่ปี
- คู่มือ-บทที่-4
- ข้อปฏิบัติ-
-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
- ประกาศ
-คู่มือรับเรื่องหนังสือ/ร้องทุกข์
- คู่มือประชาชน
แผนคู่มือตลาด
 
 

 

 

ร้านอาหารในเชียงยืน

 

บุคลากรภายใน

   
   
     

 

บริการ อ ป ท

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบสมาชิกค้นหา

 

 ช่องทางการตอบ(EIT)